Sklep Brzdąc - wszystko dla dziecka
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Polityka Prywatności
Kategorie
Producenci
Kontakt
Tel
536 992 546
Tel
324552546
Godziny działania sklepu
Pn-Pt: 9:00-17:30, Sob: 9:00-13:30
Znajdź nas

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


1. Definicje


 1. Administrator – Brzdąc s.c. Guzy Jadwiga Guzy Aleksandra w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Targowa 14., NIP 647-217-32-77, REGON: 276411114 zwany dalej www.sklepbrzdac.pl

 2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego www.sklepbrzdac.pl

 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.sklepbrzdac.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.

 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   

  2. Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne www.sklepbrzdac.pl wynikające z art. 13 RODO.

 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

   

  3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 1. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu proszę pisać na adres e-mail: biuro@sklepbrzdac.pl

 2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

   

  4. Oświadczenie Administratora

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 2. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 3. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 4. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

 5. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

 7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 8. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

 9. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

   

  5. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez www.sklepbrzdac.pl

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora: :

 3. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu- dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania,

  3. adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

  4. adres e-mail,

  5. numer telefonu.

 4. Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

 5. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)

  1. imię i nazwisko,

  2. adres korespondencyjny,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu,

  5. powód i dane przedmiotu reklamacji.

 6. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu.

   

 7. Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji www.sklepbrzdac.pl- art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu.

 8. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników(cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego www.sklepbrzdac.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego www.sklepbrzdac.pl

   

  6. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom www.sklepbrzdac.pl w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.

 2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,

  2. operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

  3. firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.

 3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

 4. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

 5. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

 6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

   

  7. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

  1. dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,

  3. dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

  4. dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

    

  8. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez www.sklepbrzdac.pl w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;

  2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

  3. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

    

  9. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu www.sklepbrzdac.pl.

 2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

   

  10. Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.

   

  11. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   

  12. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

  1. Konfiguracji Serwisu:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

   2. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

  2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

   3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   2. poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

   1. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  5. Świadczenia usług reklamowych:

   1. dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.

  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

  2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

  3. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

  4. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

    

  13. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Powrót
27 luty 2020
4952070 wywołań od 22 październik 2010
Copyright © 2012 oscGold